ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЩЕ ДАДЕ РАБОТА НА СТУДЕНТИ ПО
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"


Община Асеновград е регистрирана като работодател в сайта на Студентски практики http://praktiki.mon.bg/sp. Проектът се осъществява със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Част от целите на проекта са да се помогне подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда, да се улесни прехода от образователните институции към работното място и да се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

Общината ще обяви 12 места за стажанти от различни специалности. Могат да кандидатстват студенти както от бакалавърски, така и магистърски програми. Кандидатстването става на сайта на Студентски практики.
 • Младежки обществен съвет, включващ млади хора, представители на различни политически и граждански сдружения, които желаят да се реализират младежки идеи и младежки потенциал. Младежкия обществен съвет има право на съвещателен глас, той се председателства от Кмета на Община Асеновград – д-р Емил Караиванов.

 • Основни задачи на младежкия обществен съвет са:
  - Осъществяване на общинската политика за работа с младите хора въз основа на принципите, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Стратегията за национална младежка политика.
  -
  Разработване и реализиране на програми,проекти и дейности за целенасочена и актуална съвременна подготовка на младите хора с цел осъществяване на партньорски взаимоотношения с училищните, академичните и извънучилищните власти /в т.ч. умения за дебатиране и лобиране/.
  -
  Организиране на съвместни инициативи с широк обществен отзвук за реално осъществяване от младите хора на техните права и отговорности.