ОП "ТУРИЗЪМ" АСЕНОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е

№ 739

Взето на Двадесет и седмото Редовно заседание на Обс Асеновград с Протокол № 27 от 27.02.2013г.
ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие “Туризъм” град Асеновград и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие “Туризъм” град Асеновград.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Кмета на общината

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.52 и чл.53, т.2 от Закона за общинската и предвид фактическите основания в докладна записка вх.№ ДЗ-54/07.02.2013 г. от кмета на общината,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А С Е Н О В Г Р А Д
Р Е Ш И:

1. Създава Общинско предприятие:
1.1. С наименование Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград.
1.2. Седалище и адрес на управление: гр.Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 2.
1.3. Предмет на дейност – провеждане политиката на Община Асеновград в областта на туризма.
2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград, съгласно Приложение № 1.
3. Предоставя за управление на Общинско предприятие “Туризъм”, с оглед упражняване предмета на дейност имущество, подробно описано в Приложение № 2.
4. Възлага на кмета на Община Асеновград да назначи директор на Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград, съгласно чл.55 от Закона за общинска собственост.