СКАЛЕН ФЕНОМЕН
"ХАЙДУШКИ КАМЪК"

GPS КООРДИНАТИ
41°50'2"N 24°57'52"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Върхът представлява скално плато с отвесни скали от всички страни, наклонено на север. Достъпно е по стар път от североизток, започваш от махала Ряката. В най-високата южна част на върха има изсечени скални ями и са откривани фрагменти от тракийска керамика.

Този район е обявен за защитена територия със Заповед № РД-1015/06.08.2003 на МОСВ, с цел опазване местообитания на защитени и редки видове животни, с обща площ 1331,1 ха.

Тук е установено постоянно гнездене на черен щъркел, скален орел, белоопашат мишелов, сокол-скитник, черношипа ветрушка, алпийски бързолет, червенокръста лястовица, скална лястовица, домашна червеноопашка, гарван-гробар, скалите се обитават и от дива коза, дива котка, вълк, кафява мечка, и др. защитени видове. Стопанисва от ДЛ – Асеновград в горскостопанско отношение и ДДивС “Кормисош” в ловностопанско отношение, под контрола на РИОСВ – Пловдив.