КОЛОНИЯ ЧАПЛИ В
ЯЗОВИР "КОНУШ"

GPS КООРДИНАТИ
42°4'48"N 25°2'1"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Площ:
3.71 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Конуш
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-897 от 22.11.2001

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитанията и популациите на застрашени, редки и защитени видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се сечта, увреждането и изкореняването на дървесната и храстовата растителност, освен санитарната и друга сеч, съгласно плана за управление;
2. Забранява се разрушаването на гнездата на птиците;
3. Забранява се паленето на огън;
4. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
5. Забранява се навлизането на хора и домашни животни и безпонкоенето на приците по време на размножителния период (15.02 - 15.08);
6. Забранява се косенето на папур за периода 15.02 - 30.10;
7. Забранява се замърсяването с отпадъци;
8. Забранява се всякакво строителство;
9. Забранява се разкриването на кариери, изземването на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности променящи естествения облик на местността или водния режим
10. Забранява се пашата на домашни животни;
11. Забранява се залесяването на местността с неприсъщи за територията дървесни и храстови видове.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Язовир Конуш

Собственост:
държавна собственост - 73%; общинска собственост - 27%;"

Описание:
Язовир Конуш е разположен непосредствено до едноименното село, на 15 км североизточно от гр. Асеновград. От юг и запад е заобиколен от земеделски земи. На изток граничи с черен път и стопанския двор на селото. Стената на язовира е разположена в северната му част. В язовира преобладава свободната водна повърхност. В южната му част се вливат две малки реки, където се образува заблатен участък. Той е обрасъл с водолюбива растителност, главно папур /Typha sp./, като сред папура и по брега има стари върби /Salix sp./ и тополи /Populus sp./. Само през пролетта до края на май участъкът с върбовите дървета е залят с вода.

Птици:
През различните периоди на годината в язовир Конуш са установени 114 вида птици, от които 21 вида са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 42 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 9 вида, в SPEC3 - 31 вида. Язовирът е място с международно значение за срещащия се редовно по време на миграция и през зимата малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Отделни двойки малки корморани се задържат тук до късно през пролетта, поради което е твърде вероятно те да останат да гнездят, ако не бъдат безпокоени и преследвани. Други два световно застрашени вида също се срещат в язовира – белооката потапница /Aythya nyroca/ по време на миграция и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/ през зимата. Тук се намира една от най-големите в страната колонии на нощна чапла /Nycticoraх nycticoraх/, смесена с малка бяла чапла /Egretta garzetta/. Язовир Конуш е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на тези два вида. Тук се концентрира и една от най-значимите зимуващи популации на късокрилия кюкавец /Actitis hypoleucos/, а също и представителни популации на голямата бяла чапла /Egretta alba/ и патицата клопач /Anas clypeata/ през зимата.

Заплахи:
Язовир Конуш е разположен в непосредствена близост до населено място, което е причина за интензивните човешки дейности и силния антропогенен натиск в района. Малката площ на язовира и лесния неограничен достъп до него прави мястото уязвимо от всички осъществявани човешки дейности. Основните дейности причиняващи пряко безпокойство на птиците са лова, спортния риболов, движението на моторни превозни средства, незаконния риболов с мрежи, както и навлизането в чапловата колония през гнездовия период. Изсичането на старите дървета, включително незаконите сечи и залесяването с неприсъщи за района видове води до пряка загуба на местообитания за гнездене на чапловата колония и за почивка на малкия корморан. Интензификацията на селското стопанство, особено използването на пестициди и изкуствени торове, както и вливането на отпадни води от селото в язовира предизвиква промяна в химичния и микробиологичния състав на водите и влошаване на водните местообитания. Опожаряването на тръстиковите масиви е друг фактор, оказващ отрицателно въздействие върху качеството на местообитанията на чаплите и кормораните и води до пряко унищожаване на птици. През последните години около язовира възникват незаконни сметища за битови и строителни отпадъци, които променят качеството на местообитанията и растителният им състав.

Законова защита:
На този етап под законова защита се намира гнездовата колония на чаплите в язовир Конуш. Защитената местност “Аязмото” обхваща 10% от язовира. През 1997 г. язовир Конуш е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е обявен и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на застрашени видове птици.

Информация: www.bspb.org