ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ
"УСОЙКАТА"

GPS КООРДИНАТИ
41°54'7"N 24°55'49"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

В местността Усойката при с. Добростан е запазена вековна гора/ на възраст 200-220г/ от черен бор, разположена като остров сред карстов каменист терен. Гората е обявена за природна забележителност. Общо на територията на общината има 37 защитени вековни дървета, сред които дървовидната хвойна (juniperus exelsa) и източния чинар (platanus orientalis).

Площ:
4.53 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Добростан
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122
Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Пловдив: ДГС Асеновград

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-468 от 30.12.1977

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-334 от 31.03.2003
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-541 от 12.07.2007
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-541 от 12.07.2007

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна гора от черен бор.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се увреждането на дървесната растителност;
3. Забранява се пашата и бивакуването на домашни животни;
4. Забранява се паленетото на огън;
5. Забранява се замърсяването с отпадъци;
6. Забранява се строителството;
7. Забранява се търсенето или проучването и добивът на подземни богатства.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан